Home เกษตรความรู้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

0 second read
ปิดความเห็น บน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
1
8,922

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา
 • การประกอบการเกษตรของครัวเรือน จำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนบุคคล (ส่วนตัว) และนิติบุคคล
 • ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
 • การขึ้นทะเบียนจะขอขึ้นทะเบียนได้ ณ สถานที่ที่เป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือ ณ สถานที่ประกอบการเกษตรก็ได้ (แต่ต้องขอขึ้นทะเบียนเพียงที่เดียว)

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

กรณีขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือสำเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
 • หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน(กรณีเช่าใช้สัญญาเช่าที่ดิน)

กรณีขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทนิติบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทน
 • หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน

ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในฟาร์มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. การทำนาหรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
 2. การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
 3. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
 4. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น แบบสวนผสม บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
 5. การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
 6. การเลี้ยงโค กระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 7. การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
 8. การเลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
 9. การเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมีรายได้จากกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป

ประกอบกิจกรรมการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ (1) ถึงข้อ (9) และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปี

ผู้ขอขึ้นทะเบียน หมายถึง หัวหน้าหรือสมาชิก หรือบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการเกษตรของครัวเรือนเกษตร โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่แท้จริง และไม่เป็นผู้รับจ้างทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในครัวเรือนเกษตรหนึ่งครัวเรือนจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หนึ่งคนเท่านั้น ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนตามทะเบียนบ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยหลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรอำเภอ เนื่องจากในแต่ละปี จะมีประกาศ หรือ มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร บุคคลที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับความช่วยเหลือเท่านั้น

 

Load More In เกษตรความรู้
Comments are closed.

Check Also

สุดเจ๋ง!!! เกษตรกรคิดต่าง “ปลูกมันหวาน” ขายทำรายได้2แสนต่อเดือน มาดูกันสิว่าเค้าทำอย่างไร?

นายวิวัฒน์ ศรีกระสังข์ อายุ 32 ปี เกษตรกรบ้านประชาสันต์ … …